Učitava se

Kucajte za pretragu

Titan cementara Kosjerić: Za svaku godinu rada štedimo 24 godine uticaja na okruženje(AUDIO)

Bajina Bašta, Požega, Kosjerić, Arilje Istražujemo UEko uPoMoc Zlatiborski okrug

Titan cementara Kosjerić: Za svaku godinu rada štedimo 24 godine uticaja na okruženje(AUDIO)

Podeli
Što pre shvatimo da je problem kvaliteta vazduha zaista vezan za grejanje, pre ćemo doći do rešenja ovog velikog i ozbiljnog problema, navode iz Titan cementare Kosjerić podsetivši da su tokom 15 godina uložili oko 16 miliona evra kako bi smanjivali uticaj na neposredno životno okruženje.

 

Titan cementare Kosjerić je sredinom jula ponovo dobila integrisanu dozvolu sa propisanim uslovima za rad sa stanovišta zaštite životne sredine. 

Ta fabrika je prva u Srbiji dobila integrisanu dozvolu, sredinom 2011. godine što, kako za RAM mrežu navodi generalni direktor Miroslav Gligorijević, dovoljno govori o merama zaštite koje su još tada bile u primeni.

 
Priznanje Gligorijeviću
 
Prvredna komora Srbije je nagradila direktora kosjerićke Titan cementare Miroslava Gligorijevića kao jednog od istaknutih poslovnih lidera.
Privredna komora Srbije je ove godine dodelila više od 40 priznanja i jubilarnih nagrada kompanijama i pojedincima koji su doprineli razvoju srpske privrede.

http://old.radioluna.rs/uzicki-kraj/Pitalismo/23550/-titan-cementara-kosjeric-za-svaku-godinu-rada-stedimo-24-godine-uticaja-na-okruzenjeaudio.html

Radio Luna: Šta ta integrisana dozvola podrazumeva i znači kada je u pitanju briga o vazduhu i životnoj sredini?

 

M.G.: Značaj svake integrisane dozvole je u tome što se operateru u jednom dokumentu i u jedinstvenoj dozvoli propisuju svi uslovi za rad sa stanovišta zaštite životne sredine, ali i u tome što se tim dokumentom propisuju i mere za unapređenje nivoa zaštite tokom perioda važenja dozvole. Takođe, ova dozvola je vremenski ograničena, tako da je operater u obavezi da dozvolu periodično obnovi, što je uvek prilika za proveru kako je operater zaista radio u periodu važenja dozvole, odnosno da li je poštovao propisane limite i da li je realizovao predviđena unapređenja zaštite životne sredine.

Važnost te prve dozvole je bila ograničena na sedam godina i u skladu sa time, mi smo krajem prošle godine pokrenuli postupak obnavljanja dozvole i dobili novu dozvolu koja nam propisuje još strožije uslove za rad.

Ti strožiji uslovi za rad nam ne predstavljaju problem – spremni smo na nove izazove u cilju unapređenja i pokazali smo da smo zaista posvećeni stalnom smanjenju uticaja rada naših postrojenja na okruženje. Ono što nam jeste smetalo je pritisak koji su lokalne vlasti u Kosjeriću vršile na Ministarstvo zaštite životne sredine da nam se nova dozvola ne izda. Na taj način, lokalna vlast je pokušala da ospori izdavanje dozvole koja nas obavezuje na strožije uslove zaštite životne sredine i praktično je tražila prekid rada najveće kompanije i najboljeg poslodavca u Opštini. Pri tome, naša kompanija ni na jedan način ne ugrožava okruženje, naš uticaj je daleko manji od uticaja drugih faktora (od kojih su najvažniji pod direktnom kontrolom i odgovornošću te iste lokalne vlasti). Deluje nezamislivo, ali to je verovatno tema za neki drugi razgovor.

Lokalna vlast pokušala da ospori postupak dobijanja integrisane dozvole?
Radio Luna: Kosjerić se godinama suočava da lošim kvalitetom vazduhu u pojedinim periodima. U kojoj meri Titan cementara Kosjerić utiče na zagađenje vazduha u opštini?

 

M.G.: Uticaj rada Titan Cementare Kosjerić na kvalitet vazduha u Kosjeriću je minimalan, zahvaljujući ogromnom napretku koji smo postigli tokom prethodnih 15-ak godina u oblasti zaštite životne sredine i smanjenja naših uticaja na okruženje, i kao rezultat naših ulaganja od preko 16 miliona evra u projekte zaštite životne sredine tokom ovog perioda.

Kada kažemo da je naš uticaj na kvalitet vazduha u Kosjeriću minimalan, mi to tvrdimo na osnovu merenja parametara kvaliteta vazduha koja sprovodi državna Agencija za zaštitu životne sredine. Ova merenja pokazuju da je u vazduh u Kosjeriću odličnog kvaliteta sve do početka grejne sezone. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Kosjeriću ove godine nije zabeleženo nijedno prekoračenje koncentracije čestica mikro-prašine u vazduhu (PM10) od 17. aprila do kraja septembra. Od kraja maja, dok je Cementara radila punim kapacitetom, vazduh u Kosjeriću je bio najviše klase kvaliteta – ’odličan’ – sa izuzetkom jednog dana u avgustu kada je vazduh bio klase ’dobar ’.

Bitno je istaći da se ovako dobrim rezultatima kvaliteta vazduha tokom letnjeg perioda ne mogu pohvaliti druga mesta u kojima se vrše merenja koncentracija čestica PM10, bez obzira da li u tim mestima postoje industrijska postrojenja ili ne, što predstavlja dodatnu potvrdu efikasnosti rada naših postrojenja i sistema upravljanja merama zaštite životne sredine.

Nažalost, situacija se potpuno menja u periodu kada počne grejanje, jer tada uticaj toplane, kotlarnica i velikog broja individualnih ložišta, veoma brzo dovodi do prekoračenja graničnih vrednosti kvaliteta ambijentalnog vazduha.

Tako na primer u januaru i februaru u Kosjeriću smo imali ukupno 36 dana kada je kvalitet vazduha bio van propisanih granica. Na početku ove godine, naša peć nije radila od 6. januara do 18. februara (42 dana), a u tom periodu kvalitet vazduha u Kosjeriću je bio van propisanih granica tokom 29 dana, bez obzira što su naša postrojenja stajala.

Rezultati koje beleži merna stanica Agencije jasno govore da kvalitet vazduha u Kosjeriću tokom godine prolazi kroz dve potpuno različite sezone – letnju u kojoj je kvalitet vazduha u klasi ’odličan’ i zimsku u kojoj je zbog uticaja grejanja vazduh skoro svakodnevno u klasi ’zagađen’ ili čak ’jako zagađen’.

Na prvi pogled, ovakva situacija može izgledati nelogično – u jednom malom mestu vazduh je najčistiji u periodima kada najveće postrojenje najviše radi, a prekoračenja se javljaju u periodima kada industrija stoji, međutim to je stvarna slika ekološke situacije u Kosjeriću. Sa jedne strane imamo fabriku koja je godinama ulagala u najbolje dostupne tehnologije i smanjivala svoj uticaj na neposredno životno okruženje, a sa druge strane neefikasan sistem zagrevanja domova koji se nije menjao decenijama. Tako smo došli u situaciju da su uticaji malih ložišta nekoliko puta veći od uticaja koji ima odgovoran industrijski operater. Što pre shvatimo da je problem kvaliteta vazduha zaista vezan za grejanje, pre ćemo doći do rešenja ovog velikog i ozbiljnog problema.

Briga o životnoj sredini u centru pažnje
 
Kvalitetu ambijentalnog vazduha u Kosjeriću i uticaju rada fabrike na parametre kvaliteta ambijentalnog vazduha  je posvećena posebna pažnja u nedavno predstavljenom Integrisanom godišnjem izveštaju za 2017. godinu Titan Cementare Kosjerić.
http://www.titan.rs/public/uploaded_files/2017_DOP_Izvestaj_prezentacija_sa_dogadjaja_2018-09-30.pdf

U odgovoru na ovo pitanje, namerno sam krenuo od stvarnih parametara kvaliteta vazduha u Kosjeriću, a ne od rezultata naših merenja na postrojenjima Cementare, jer smatram da je ovaj odličan kvalitet vazduha u Kosjeriću tokom letnje sezone, takođe i odličan pokazatelj efikasnosti naših sistema zaštite životne sredine.

Naša merenja emisija, odnosno nivoi neželjenih materija koje nastaju kao rezultat našeg rada, dostupna su na našem sajtu i u godišnjim izveštajima o društveno odgovornom poslovanju, a ovom prilikom ćemo izdvojiti podatak da su naše emisije prašine oko 25 puta manje od zakonom propisanih granica za ovu vrstu postrojenja, dok su na primer emisije oksida sumpora bar 400 puta manje od dozvoljenih granica. Činjenica da su emisije prašine 25 puta manje od zakonskih limita, znači da će naše postrojenje tek za 25 godina rada, odnosno negde do 2043. godine ostvariti uticaj na životnu sredinu koji bi za samo godinu dana ostvarilo slično postrojenje čije su emisije na maksimalno propisanim vrednostima. Na taj način, mi za svaku godinu rada „štedimo“ 24 godine uticaja na okruženje.

Uticaj Titan Cementare na kvalitet vazduha u Kosjeriću?
 
Radio Luna: Koje konkretne mere je Titan cementara preduzela prethodnih godina kako bi smanjila ili sprečila emisiju zagađujućih materija iz svojih postrojenja u vazduh?

 

M.G.: Mere koje smo preduzeli su najvećim delom bile deo obavezujućeg investicionog programa po osnovu privatizacije fabrike 2002. godine, tako da je najveći deo tih investicija realizovan u periodu od 2002. do 2006. godine i obuhvata nove filtere na peći, mlinu sirovine i mlinu cementa, što su delovi postrojenja sa najvećim potencijalnim uticajem na životnu sredinu, zatim izgradnju zatvorenih skladišta i zatvorenih transportnih sistema koji sprečavaju stvaranje i emisiju prašine.

Naravno, investicije su nastavljene i posle realizacije obaveznog investicionog programa i na taj način smo došli do ulaganja od preko 16 miliona evra u zaštitu životne sredine i do toga da nezavisna merenja potvrde da je vazduh u Kosjeriću odličnog kvaliteta i u periodima kada mi radimo punim kapacitetom.

Važan deo sistema zaštite životne sredine su i merenja – u našoj fabrici se parametri efikasnosti filtera prate kontinualnim meračima i rezultati tih merenja se čuvaju, tako da možemo da analiziramo rad sistema zaštite, da dokažemo efikasnost našeg rada i da na osnovu tih merenja upoznamo javnost sa rezultatima.

Kada se priča o merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu, najpre se pomisli na filtere i oni i jesu bitni, ali nisu dovoljni. Osim opreme i investicija u opremu, bitno je i investiranje u razvoj zaposlenih i u promenu njihovog shvatanja važnosti brige o životnoj sredini. Bitan deo te promene korporativne kulture su stalna i sveobuhvatna merenja, analize kao i izveštavanje zainteresovane javnosti. Sama odluka da se obavežemo da javnosti redovno predstavljamo rezultate naših uticaja na životnu sredinu predstavlja sa jedne strane ogromnu obavezu, ali i pokazuje našu sigurnost u efikasnost primenjenih sistema za smanjenje uticaja. Sa druge strane, da li su negde objavljeni izveštaji o merenjima uticaja na životnu sredinu za neku toplanu ili kotlarnicu?

Radio Luna: Koristite i pelet za grejanje?

 

M.G.: U Titan Cementari Kosjerić se pelet već nekoliko godina koristi umesto mazuta za zagrevanje radnog prostora tokom zime. Korišćenje peleta predstavlja bitan korak ka smanjenju korišćenja fosilnih goriva i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije.

Nažalost, zbog prirode našeg tehnološkog procesa i neophodnosti korišćenja velikih količina energije, pre svega toplotne, za sam proces proizvodnje, udeo peleta u ukupnoj potrošnji energije u TITAN Cementari Kosjerić je još uvek zanemariv – svega 0,5% ukupne toplotne energije dobijamo iz peleta.

 Ozbiljniji pomak ka većem korišćenju obnovljivih izvora energije možemo napraviti tek kada budemo počeli da koristimo alternativna goriva sa određenim procentom biomase u procesu proizvodnje.

Radio Luna: Kakav je plan predviđenih mera za efikasno korišćenje energije i za energetsku efikasnost?

 

M.G.: Podizanje energetske efikasnosti predstavlja jedno od strateških opredeljenja naše kompanije i cilj nam je da uvedemo prakse štednje i racionalnog korišćenja energije implementiranjem mera koje smanjuju energetsku potrošnju.

Pre svega to su investicione mere koje obuhvataju ulaganja u poboljšanje tehničko-tehnoloških karakteristika postrojenja i opreme, primenu novih tehnologija, projekte za korišćenje alternativnih/obnovljivih izvora energije. I drugo, organizaciono-tehničke mere pod kojima se podrazumeva redovna kontrola i održavanje opreme i instalacija, kao i obuke zaposlenih iz oblasti energetske efikasnosti.

Radio Luna: Šta Titan cementara namerava da uradi sledeće godine kako bi doprinela smanjenju emisija zagađujućih materija u vazduh?

 

M.G.: U svim aspektima uticaja na životnu sredinu naši rezultati su daleko bolji od zakonom propisanih limita, međutim to ne znači da prestaju naši napori i aktivnosti ka poboljšanjima i daljem smanjenju uticaja na životnu sredinu.

Najvažnije aktivnosti će biti fokusirane na smanjenje emisija ugljen-dioksida, kroz veće korišćenje alternativnih sirovinskih materijala, pre svega granulisane troske i pepela iz termoelektrana. Na ovaj način, ostvarujemo dvostruku korist za životnu sredinu – smanjujemo naš uticaj, ali i smanjujemo količine otpada koje bi druge industrije deponovale u svom okruženju.

 
Radio Luna: Koliko je do sada Titan cementara uložila novca kako bi konkretnimpomacima doprinela zaštiti vazduha i smanjenju emisija zagađujućih materija?

 

M.G.: U prethodnih 15-ak godina, Cementara je uložila više od 16 miliona evra u poboljšanje mera zaštite životne sredine.

120 Komentara

 1. I just want to mention I am all new to weblog and truly enjoyed your website. More than likely I’m want to bookmark your blog post . You actually come with perfect articles and reviews. Kudos for sharing with us your web page.

  Одговори
 2. This will be the correct blog for really wants to be familiar with this topic. You realize a great deal its practically difficult to argue together with you (not too I just would want…HaHa). You actually put a fresh spin on the topic thats been discussing for some time. Wonderful stuff, just fantastic!

  Одговори
 3. You certainly understand what you’re referring to,this blog is simply excellent .

  Одговори
 4. health and fitness 28/09/2019

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

  Одговори
 5. health and fitness 28/09/2019

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

  Одговори
 6. health and fitness 29/09/2019

  It is in point of fact a nice and useful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  Одговори
 7. health and fitness 30/09/2019

  I was reading some of your blog posts on this website and I conceive this website is very instructive! Keep on putting up.

  Одговори
 8. health and fitness 01/10/2019

  You have brought up a very fantastic details , appreciate it for the post.

  Одговори
 9. Great write-up, I am regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

  Одговори
 10. health and fitness 02/10/2019

  I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

  Одговори
 11. health and fitness 02/10/2019

  I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

  Одговори
 12. health and fitness 03/10/2019

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very useful very helpful

  Одговори
 13. health and fitness 03/10/2019

  Awsome blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

  Одговори
 14. health and fitness 07/10/2019

  Some really good info , Sword lily I observed this. “What happens is not as important as how you react to what happens.” by Thaddeus Golas.

  Одговори
 15. health and fitness 08/10/2019

  I have to voice my passion for your generosity in support of women who actually need guidance on this topic. Your personal commitment to getting the message around was quite useful and has always enabled some individuals just like me to achieve their dreams. The interesting help signifies so much a person like me and even more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

  Одговори
 16. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal website.

  Одговори
 17. department 14/10/2019

  Wow! Thank you! I continually needed to write on my blog something like that. Can I take a portion of your post to my website?

  Одговори
 18. Lucio Bloomgren 15/10/2019

  digital cameras are really great because you can shoot and preview the pictures right away::

  Одговори
 19. computer gaming 15/10/2019

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

  Одговори
 20. fashion blog 15/10/2019

  Nice weblog right here! Additionally your site rather a lot up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate hyperlink on your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

  Одговори
 21. I just want to mention I am just all new to blogging and site-building and certainly liked you’re blog site. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You actually come with exceptional articles and reviews. Many thanks for revealing your blog site.

  Одговори
 22. Dong Fittje 16/10/2019

  I believe one of your advertisings triggered my internet browser to resize, you may well want to put that on your blacklist.

  Одговори
 23. reference 16/10/2019

  I just want to tell you that I am new to blogging and absolutely liked this web site. More than likely I’m going to bookmark your blog post . You actually have incredible well written articles. Thanks a bunch for sharing your web-site.

  Одговори
 24. Taylor Lindquist 16/10/2019

  I honestly thought about whether Instagram will remove like from the application but I came to the conclusion that it did not. This is too big a business that doesn’t pay off.

  Одговори
 25. new electronics 17/10/2019

  Hello my loved one! I want to say that this post is awesome, great written and include approximately all important infos. I would like to peer more posts like this .

  Одговори
 26. Breana Noto 17/10/2019

  Not all londoners are libtards see the video http://bit.ly/2nXsn88 were they take back control

  Одговори
 27. create website 17/10/2019

  I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

  Одговори
 28. Florida Real Estate 17/10/2019

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

  Одговори
 29. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

  Одговори
 30. business loan 19/10/2019

  Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

  Одговори
 31. camera 19/10/2019

  Great weblog right here! Also your web site a lot up fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate link in your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

  Одговори
 32. Wood Furniture 20/10/2019

  I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

  Одговори
 33. Us Stock Market 20/10/2019

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

  Одговори
 34. fitness gyms 21/10/2019

  Well I really enjoyed studying it. This information provided by you is very practical for proper planning.

  Одговори
 35. free games to play 21/10/2019

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

  Одговори
 36. case law 22/10/2019

  I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

  Одговори
 37. hotel 22/10/2019

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

  Одговори
 38. lightroom 22/10/2019

  As I site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

  Одговори
 39. Musikprogramm Musik 23/10/2019

  Das müsst ihr euch unbedingt ansehen https://www.instagram.com/p/BjjlBVdnSiN

  Одговори
 40. vegan recipes 23/10/2019

  Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web-site.

  Одговори
 41. magnificent publish, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

  Одговори
 42. Teeske Chadia 24/10/2019

  Hey, scharfe Mädels warten hier auf dich -> https://treffme.com

  Одговори
 43. Armand Devlin 24/10/2019

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

  Одговори
 44. I cling on to listening to the news update speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

  Одговори
 45. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

  Одговори
 46. Dsds Judith 25/10/2019

  Das müsst ihr euch unbedingt ansehen -> https://youtu.be/s6KMGHeUmSA

  Одговори
 47. musical drama 25/10/2019

  I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

  Одговори
 48. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

  Одговори
 49. Irene Ernestine 26/10/2019

  Geiles Mädel zieht sich aus, schau es dir an ->https://youtu.be/ipcacN0vL70

  Одговори
 50. Adan Fenech 26/10/2019

  I precisely wished to say thanks again. I do not know the things I would have taken care of without the entire solutions provided by you relating to this situation. It was the distressing circumstance in my view, but viewing your specialised style you dealt with the issue made me to cry with contentment. Now i am happier for the assistance as well as believe you are aware of a powerful job you happen to be getting into training men and women thru a web site. I’m certain you haven’t encountered any of us.

  Одговори
 51. visual art 26/10/2019

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

  Одговори
 52. Kendall Malafronte 27/10/2019

  bad credits can happen at any point in your life so be prepared to always get some extra income,

  Одговори
 53. You are a very capable individual!

  Одговори
 54. Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  Одговори
 55. internet definition 29/10/2019

  Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

  Одговори
 56. small business 04/11/2019

  I’m writing to let you be aware of of the great experience my daughter experienced viewing your blog. She even learned some things, not to mention what it is like to have an awesome teaching character to make the rest with ease know a number of multifaceted matters. You actually exceeded our expectations. Thanks for delivering the priceless, safe, informative and also fun thoughts on your topic to Tanya.

  Одговори
 57. Business Strategies 05/11/2019

  I in addition to my friends came analyzing the excellent suggestions found on your web blog and then before long got an awful suspicion I never thanked the site owner for those tips. All of the ladies were for this reason happy to learn all of them and now have extremely been having fun with them. Many thanks for really being considerably kind as well as for pick out some wonderful things most people are really desirous to be aware of. My honest apologies for not saying thanks to you earlier.

  Одговори
 58. design 07/11/2019

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

  Одговори
 59. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

  Одговори
 60. adaptive education 07/11/2019

  I am always searching online for articles that can help me. Thank you!

  Одговори
 61. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous website.

  Одговори
 62. new york sports 10/11/2019

  Good write-up, I am normal visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

  Одговори
 63. scientific research 10/11/2019

  I and also my pals were actually viewing the good recommendations located on the website and so the sudden I had a horrible suspicion I had not thanked the site owner for those techniques. All of the guys ended up so happy to read through them and now have unquestionably been tapping into those things. I appreciate you for genuinely indeed considerate and for picking these kinds of wonderful information millions of individuals are really desperate to be aware of. Our own honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

  Одговори
 64. renovation 10/11/2019

  I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m satisfied to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to don¡¦t overlook this web site and provides it a glance on a relentless basis.

  Одговори
 65. Agen Sbobet 11/11/2019

  I enjoy you because of your entire labor on this website. Ellie takes pleasure in participating in internet research and it’s really obvious why. Almost all hear all relating to the dynamic medium you present great tricks by means of your blog and attract contribution from some other people about this concept while our favorite simple princess is without question being taught a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You have been doing a fantastic job.

  Одговори
 66. golf 11/11/2019

  I¡¦ve read a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to make the sort of great informative site.

  Одговори
 67. Thanks for some other informative blog. Where else may just I get that type of info written in such a perfect manner? I’ve a project that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

  Одговори
 68. business management 14/11/2019

  Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  Одговори
 69. stock investment 15/11/2019

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

  Одговори
 70. News 16/11/2019

  I truly enjoy studying on this site, it has wonderful content. “Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.” by Demosthenes.

  Одговори
 71. Travel 16/11/2019

  Utterly written content , thanks for entropy.

  Одговори
 72. pet a cat 16/11/2019

  Thank you, I’ve recently been looking for information about this topic for a while and yours is the greatest I have came upon so far. But, what about the bottom line? Are you positive in regards to the source?

  Одговори
 73. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

  Одговори
 74. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a great web site.

  Одговори
 75. Mitzi Brandsrud 17/11/2019

  Compare the Kontist business bank accounts and find the one that fits you best.

  Одговори
 76. Jamal Swearengin 17/11/2019

  In this Swagbucks Review, we learn how to make money doing easy surveys on swagbucks. You can also watch videos and surf the internet to make money with Swagbucks.

  Одговори
 77. Pets 18/11/2019

  You have brought up a very fantastic points , thanks for the post.

  Одговори
 78. articles about art 18/11/2019

  Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

  Одговори
 79. Internet Marketing 18/11/2019

  Excellent site. Plenty of useful information here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!

  Одговори
 80. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

  Одговори
 81. News 19/11/2019

  Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

  Одговори
 82. Animals 20/11/2019

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Одговори
 83. go to my blog 22/11/2019

  I simply want to say I’m newbie to blogging and site-building and truly enjoyed your website. More than likely I’m planning to bookmark your site . You amazingly have really good articles and reviews. Thank you for sharing your website page.

  Одговори
 84. Home Design 22/11/2019

  Thank you for all of your labor on this site. My daughter enjoys participating in internet research and it is obvious why. A lot of people notice all about the compelling mode you make very useful suggestions via the web blog and as well improve contribution from people on that theme while my child is certainly becoming educated a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re the one conducting a powerful job.

  Одговори
 85. Home Improvement 24/11/2019

  Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect website.

  Одговори
 86. Legal 27/11/2019

  What i do not understood is in fact how you’re now not really a lot more well-liked than you may be right now. You are very intelligent. You recognize therefore considerably when it comes to this subject, made me in my opinion imagine it from so many various angles. Its like women and men don’t seem to be involved unless it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great. Always deal with it up!

  Одговори
 87. Travel 27/11/2019

  I like this post, enjoyed this one regards for putting up. “The goal of revival is conformity to the image of Christ, not imitation of animals.” by Richard F. Lovelace.

  Одговори
 88. Jewelry 29/11/2019

  Great website. Plenty of useful info here. I’m sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks in your effort!

  Одговори
 89. Garden 06/12/2019

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

  Одговори
 90. Designer 06/12/2019

  Hello, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a huge component of people will miss your fantastic writing because of this problem.

  Одговори
 91. Home Decor 10/12/2019

  It’s in reality a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  Одговори
 92. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

  Одговори
 93. Rolando Turay 13/12/2019

  Hello, Just read this article about OJ. Paul: …an IP location db can be used to generate powerful and accurate results. Webmasters and content managers use this facility to alter content, all based on demographic preferences of online visitors. As a result, the website likeability factor increases, without leveraging the necessity of manually checking in every user profile… Isn’t he reason?.

  Одговори
 94. Home Improvement 13/12/2019

  Rattling nice design and style and superb subject material , absolutely nothing else we need : D.

  Одговори
 95. Health 14/12/2019

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! “Life is a continual upgrade.” by J. Mark Wallace.

  Одговори
 96. Yoga 16/12/2019

  I just couldn’t go away your web site before suggesting that I really loved the usual information an individual provide on your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts.

  Одговори
 97. Wall 17/12/2019

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Одговори
 98. Home Design 20/12/2019

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

  Одговори
 99. Acupuncture 21/12/2019

  It is in point of fact a great and useful piece of information. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Одговори
 100. Robt Wubbel 21/12/2019

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this site could undeniably be one of the best in its niche. Fantastic blog!

  Одговори
 101. Dudley Ura 22/12/2019

  I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up.

  Одговори
 102. Fish 23/12/2019

  Appreciate it for helping out, fantastic info .

  Одговори
 103. Paula Leithiser 23/12/2019

  There are actually a trio of different years while using Chicago Diet and each and every very first is absolutely vital. The pioneer step is your the actual fat reduction . for this kilograms. lose belly fat

  Одговори
 104. Dog 24/12/2019

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Одговори
 105. News 24/12/2019

  Dead pent content material, Really enjoyed reading.

  Одговори
 106. News 24/12/2019

  I’ve learn several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create one of these fantastic informative website.

  Одговори
 107. Ramiro Ploeger 24/12/2019

  healthier hair is of course mainly due to genetics but food supplementation can also help you get it,

  Одговори
 108. Aubrey Chagoya 24/12/2019

  Wahhhh,!! I dnt think its food thats making her tummy groww!!|tiitaBoo|

  Одговори
 109. News 25/12/2019

  I genuinely enjoy looking through on this site, it holds wonderful posts. “And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

  Одговори
 110. Matthew Prier 25/12/2019

  My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

  Одговори
 111. Libby Leveque 25/12/2019

  I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

  Одговори
 112. Vacation Packages 26/12/2019

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

  Одговори
 113. Pants 30/12/2019

  Dead composed content material, appreciate it for entropy. “In the fight between you and the world, back the world.” by Frank Zappa.

  Одговори
 114. Thank you, I’ve just been looking for info about this subject for a while and yours is the best I have discovered so far. However, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?

  Одговори
 115. Formula 1 01/01/2020

  It is truly a great and useful piece of info. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  Одговори
 116. Howdy sir” you have a really nice blog layout ,  

  Одговори
 117. Paulina Reddick 03/01/2020

  http://www.geheime casino tricks.de , online casino deutschland erfahrung – casino novoline online : william hill casino app .

  Одговори
 118. Business Opinion 04/01/2020

  I really like your writing style, great info , thanks for putting up : D.

  Одговори
 119. Elli Tupacyupanqui 08/01/2020

  find thousands of english college girl http://bit.ly/2FvKqat

  Одговори

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana.

Obavezna polja su obeležena sa *

Slušajte program Radio Luna u mp3 formatu

×