Učitava se

Kucajte za pretragu

Javni poziv nezaposlenima sa područja Grada Užica za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2020. godini

Užice Zlatiborski okrug

Javni poziv nezaposlenima sa područja Grada Užica za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2020. godini

Podeli

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/19) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) Akcionog plana zapošljavanja Grada Užica za 2020.godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2020.godini(broj:2240-101-2/2020 od 22.05.2020)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD UŽICE

 Raspisuju

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA SA PODRUČJA GRADA UŽICA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2020. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Užice u Užicu sa i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos na području Grada Užica.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe-filijala Užice u Užicu,
 • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
 • ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i
 • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

 • za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
 • za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
 • za osnivanje udruženja i
 • ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe,
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i
 • dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtevom sa biznis planom, moraju biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva sa biznis planom.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, Filijali Užice u Užicu, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Užice ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe uz predhodno pribavljeno Mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Užica.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli filijale Užice.

Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuje na osnovu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 94/2019). Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za svaku kategoriju 2 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom žene.

***Poslovni prostor se boduje na osnovu dostavljenih dokaza o vlasništvu poslovnog prostora. Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik RS“, broj 9/96).

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe (ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe), Gradonačelnik Užica i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.    

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR,
 • fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,
 • fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva,
 • sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,
 • fotokopija/očitana lična karta žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Nezaposleno lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere ispravnosti dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

 Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:

 • delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR ili drugog nadležnog organa,
 • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,
 • dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u Filijali Užice, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 19.06.2020. godine.

Izvor: uzice.rs

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti javno prikazana.

Obavezna polja su obeležena sa *

Slušajte program Radio Luna u mp3 formatu

×